Từ trang chủ chọn Menu PS4 PS3 như hình :
Chọn thẻ game cần mua nhấn nút Download như hình :
Thanh toán game và nhấn nút Download như hình :
Hệ thống sẽ mở file text với idmail và password dùng để login vào Console :
Từ màn hình User chọn [New User] như hình :
Chọn [Accept] và [Next] như hình :
Form Sign-In xuất hiện nhập idmail và password chọn [Sign In] :
Nếu Sign-In thành công ta vào được màn hình chính ,chọn [Library] :
Chọn game download về máy như hình :
download game tren ps3